Adatvédelemi szabályzat

Az alábbi adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezések szerint, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtjük és kezeljük az Ön (továbbiakban Érintett) személyes adatait.. 

Az adatkezelő megnevezése:
Immo-Velence Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8097 Nadap, Rákóczi utca 41., cégjegyzékszám: 07-09-006302, adószám: 11604103-2-07, weboldal: www.immovelence.hu, e-mail: info@immovelence.hu, telefon: +36-22-570-171) továbbiakban Immo Velence Kft.. 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: 
Megtekintési nyilatkozat: Családi és utónév, Születési hely és idő, Anyja születési neve, Lakcím vagy Magyarországi tartózkodási hely, Telefonszám, E-mail cím, valamint a közvetített ingatlan(ok) címe és regisztrációs száma. Az adatkezelés célja az Érintett személyének azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása, a megbízóval kötött szerződés teljesítése, illetve ennek igazolása. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén az Immo Velence Kft. jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 
Adattovábbítás: 
Immo Velence Kft. az Érintett személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben továbbítja harmadik személy részére: 1. az Érintett egyértelmű hozzájárulásával – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében- 2. az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad (pl. a Pmtv-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére) 3. az Immo Velence Kft. megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.
Az adatkezelés időtartama: 
Immo Velence Kft. a Pmtv. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 évig őrzi Érintett adatait. Érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig tart. Ezt követően Immo Velence Kft az Érintett adatait az érintett célra nem használja. 
Adatfeldolgozók: 
Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Immo Velence Kft.-vel szerződéses jogviszony keretében az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az alábbi adatfeldolgozók vesznek / vehetnek részt a folyamatban: 1. Immo Velence Kft.-vel jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl. ingatlan-referensek, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, szoftvert biztosító személyek) 2. ViaCom informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8, cégjegyzékszám: 13-09-109794, e-mail: info@viacomkft.hu), mint az Immo Velence Kft. weboldalának és ügyviteli rendszerének üzemeltetője, a tárolt adatokhoz elvi hozzáféréssel rendelkezik. A szolgáltató adatvédelmi szabályzata megtalálható weboldalán: https://viacomkft.hu/adatvedelem/ 3. Ingatlanközvetítő partner, amennyiben részt vesz az ingatlan értékesítésében, bérbeadásában, adatvédelmi szabályzatát Érintett részére hozzáférhetővé kell tennie. 4. Eladó/Bérbeadó, a megtekintési nyilatkozat kitöltésekor láthatja a nyomtatványon lévő adatokat, illetve a vételi ajánlaton szereplő adatokat megkapja (hiszen így jöhet létre a szerződés a felek között). 5. Immo Velence Kft működését ellenőrző szervezetek (pl. NAV) munkatársai. 
A kezelt adatok tárolása:
Immo Velence Kft megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelmények érvényesülését biztosítják. digitális tárolás: Immo Velence Kft vállalatirányítási és ügyviteli rendszere, melybe a felhasználók egyedi azonosító megadásával lépnek be, a kiosztott jogosultság alapján férhetnek hozzá felhasználók Érintett személyes adataihoz. Immo Velence Kft gondoskodik az adatállomány védelméről (pl. jogosulatlan hozzáférés, vírusvédelem, biztonsági mentés, adathordozók védelme, stb.) fizikai tárolás: Immo Velence Kft a papír alapú nyilvántartások védelmében megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket (jogosulatlan hozzáférés, fizikai biztonság, tűzkár elleni védelem, stb.).
Az Érintett jogai: 
Hozzáféréshez való jog: Érintettnek joga van ahhoz, hogy adatai tárolásáról tájékoztatást kapjon, illetve kérheti, hogy Immo Velence Kft az adatai másolatát bocsássa rendelkezésére. (Az adatkezelés céljai, kezelt adatok, címzettjei, az adatok tárolásának tervezett időtartama) 
Helyesbítéshez való jog: Érintett kérheti, hogy Immo Velence Kft a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatokat kiegészítse. 
Törléshez, hozzájárulás visszavonásához való jog: Érintett bármikor kérheti adatai törlését, visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Immo Velence Kft a törlést csak akkor tagadja meg amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Érintett kérheti személyes adatainak korlátozását az alábbi esetekben: 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Immo Velence Kft a személyes adatokat ellenőrizze. 2. Az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri. 3. Immo Velence Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 4. Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Immo Velence Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 
Az Érintett jogainak biztosítása:
Immo Velence Kft. Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló  tájékoztató megtalálható azon felületeken, ahol Érintett megadja személyes adatait (nyomtatványok, weboldal), illetve a részletes tájékoztató elérhetőségére is felhívja Érintett figyelmét. Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait személyesen ( telefonon egyeztetett időpontban a 2481 Velence, Tópart utca 47 címen), e-mailben ( info@immovelence.hu ) , telefonon ( +36 22 570 171) gyakorolhatja. Immo Velence Kft. 30 napos határidővel értesíti Érintettet az általa kért tájékoztatásról, illetve -amennyiben szükséges volt- a megtett intézkedésekről. 
Jogorvoslat:
Érintett az adatai kezelésével kapcsolatos panasza esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu , vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes törvényszéken.
Jogszabályok:
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, GDPR) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma: 2020. 06.01.

A részletes tájékoztató elérhető: www.immovelence.hu

Compare listings

Compare